LEVERINGSVOORWAARDEN

 

Deze leveringsvoorwaarden gelden voor alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door opdrachtnemer. Alle bepalingen van deze voorwaarden zijn tussen partijen van kracht voor zover niet door beide hiervan uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

Een verwijzing door opdrachtgever naar eigen algemene voorwaarden wordt door opdrachtnemer niet aanvaard behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke instemming daarmee.

 

In deze beknopte leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtnemer: MH Development

Opdrachtgever: ……….

 

1.     Training, assessments & coaching

a)     De opdrachtnemer zorgt bij trainingen voor het tijdig en schriftelijk voorlichten en uitnodigen van de deelnemers.

b)    MH Development zorgt bij assessments en coachingsgesprekken voor het tijdig en schriftelijk voorlichten en uitnodigen van de deelnemers.

c)     MH Development draagt zorg voor het tijdig en volledig ter beschikking hebben van de relevante informatie met betrekking tot de doelstelling en leiderschapsthema’s en vraagstelling van het (de) assessment(s) (= functie-informatie) en/of coachingsgesprekken.

d)    MH Development draagt zorg voor het tijdig (uiterlijk vijf werkdagen na de afronding van het assessment) volledig ter beschikking hebben van de relevante informatie met betrekking tot de doelstelling en vraagstelling van het assessment (= rapportage) en (MD) ontwikkeltrajecten/thema’s.

 

2.     Annulering / uitstel op verzoek opdrachtgever

a)     Annulering door de opdrachtgever geschiedt per email.

b)    Bij annulering van, door MH Development op verzoek van de opdrachtgever ontwikkelde trainingen, worden bij annulering tot één maand voor de aanvang de daadwerkelijk door MH Development gemaakte (door MH Development te specificeren) kosten in rekening gebracht.

c)     Bij annulering binnen één maand voor de aanvang is de eerste overeengekomen termijn verschuldigd naast de daadwerkelijk door MH Development gemaakte kosten.

d)    Indien annulering of uitstel van assessments en coachingsgesprekken, behoudt MH Leadership Development het recht voor, aan opdrachtgever een bepaald percentage van het totaalbedrag in rekening te brengen (zie onderstaande tabel).

 

Annulering/verzoek tot uitstel tot 10 dagen voor de afgesproken datum

50%

Annulering/verzoek tot uitstel tussen 5 en 10 dagen voor de afgesproken datum

75%

Annulering/verzoek tot uitstel binnen 5 dagen voor de afgesproken datum

100%

 

3. Annulering / uitstel op verzoek opdrachtnemer

a)     Annulering door Development geschiedt per e-mail.

b)    Annulering tot twee weken voor de uitvoeringsdatum is kosteloos en ontslaat MH Development van verdere verplichtingen. Bij annulering vanaf twee weken tot aan de uitvoeringsdatum is MH Development verplicht voor gelijkwaardige vervanging te zorgen. Als deze vervanging niet te vinden is, dan heeft opdrachtgever recht op een schadeloosstelling voor aantoonbaar geleden schade, met een maximum van 100% van het overeengekomen honorarium over het betreffende geannuleerde dagdeel, behoudens in geval van overmacht.

 

4. Beëindiging overeenkomst

a)     Als één der partijen wezenlijk tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen en, na hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichtingen niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende partij de tekort komende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wèl geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.

 

5. Algemeen

a)     De trainers, bedrijfspsychologen, coaches en adviseurs van opdrachtnemer houden zich aan de codes en voorgeschreven professionele gedragsregels van het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen). De naleving van deze professionele gedragsregels wordt door het NIP bevorderd, doordat klachten worden onderzocht en, indien inbreuken geconstateerd, disciplinaire maatregelen kunnen worden getroffen. In het licht van deze regels geldt onder meer, dat met betrekking tot onder meer de uitvoering van assessments, de deelnemer altijd als eerste wordt geïnformeerd over de resultaten van het assessment en toestemming moet verlenen voor het informeren van de opdrachtgever. De deelnemer heeft recht op een schriftelijke rapportage van de onderzoeksresultaten, althans wanneer deze verstuurd worden naar de opdrachtgever.

b)    De resultaten van een assessment hebben een geldigheidsduur van twee jaar. MH Development bewaart deze maximaal vier jaar en zal daar niet anders dan voor wetenschappelijke onderzoeksdoeleinden gebruik van maken.

c)     Aanvragen worden door opdrachtgever per post of per e-mail bevestigd, inclusief alle voor de opdracht essentiële gegevens. De opdracht is definitief als MH Development voor akkoord heeft bevestigd.

d)    MH Development kan te allen tijde voorschotbetalingen van opdrachtnemer verlangen.

e)     MH Development kan niet aansprakelijkheid worden gesteld voor schade en/of kosten, van welke aard ook, die voortvloeien uit gedane acties en/of besluitvorming door MH Development op basis van de dienstverlening van MH Development.

f)      Over activiteiten in het kader van trainingen, assessments en/of coaching is 21% BTW verschuldigd. Mocht de belastingwetgeving op dit punt wijzigen, dan zullen wij het belastingregime navolgen.

g)     Opdrachtgever betaalt de door MH Development in rekening gebrachte bedragen zonder korting, verrekening of opschorting binnen 30 dagen na factuurdatum aan MH Development.